You are currently viewing Przywracanie stacjonarnej pracy przedszkola

Przywracanie stacjonarnej pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 18 maja 2020 roku zostaje wznowiona stacjonarna praca przedszkola według potrzeb zgłoszonych przez Rodziców, które poparte zostały określonymi zaświadczeniami od pracodawców. W Przedszkolu Miejskim nr 11 w Dębicy zostaje uruchomiona jedna grupa.  Praca placówki prowadzona będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz Urzędu Miasta Dębica w związku z otwarciem przedszkoli:

Sytuacja w kraju oraz wprowadzone przepisy narzucają sposób funkcjonowania placówki, między innymi wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w przedszkolu (12 dzieci w grupie). Ilość przywróconych do pracy grup  zależeć będzie przede wszystkim od możliwości spełnienia wymogów sanitarnych oraz potrzeb Rodziców.

W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i deklarując powrót dziecka do przedszkola przedłożą wypełnioną Deklarację wraz z zaświadczeniami od pracodawców (dokumenty do pobrania poniżej) oraz przyjmą do wiadomości i stosowania obowiązujące w placówce procedury i zasady.

Deklaracja zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 pobierz
Druk: Zaświadczenie rodziców/opiekunów od pracodawcy  pobierz

W przedszkolu ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz, dlatego zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

Dalszych zgłoszeń dzieci można dokonać przesyłając skan wypełnionych dokumentów na pocztę elektroniczną placówki: przedszkole_nr11@vp.pl

Zebranie od Państwa deklaracji pozwoli nam zaplanować na kolejne tygodnie opiekę i wyżywienie dla dzieci, które przyjdą do przedszkola w warunkach trwającej nadal epidemii.

Nadal pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców pracujących.

O otwarciu i zasadach funkcjonowania kolejnych oddziałów będą Państwo na bieżąco poinformowani poprzez stronę internetową przedszkola.

Rodzice, którzy będą podejmowali decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi poniżej w załączniku.

„Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci” pobierz
„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” pobierz